Inan Indiana ida ho idade 73 Hahoris Feto Kaduak

Índia, 6 Setembru 2019 - Inan ida ho idade 73 iha estadu Andhra Pradesh, parte súl iha Índia konsege partus ho oan kaduak feto hotu. Médiku ne’ebé mak ajuda prosesu partus ne’e hateten katak bebe nia inan no kaduak-oan ne’e hafoin liu tiha prosesu sirurjia no nia agora iha kondisaun estável no laiha komplikasaun ruma.

Inan ne’e nia kaben, Rajarao ho idade 82, hatete katak nia sente kontente tebtebes, tamba sira iha planu atu iha duni oan maibe foin agora mak konsege hetan. Tamba durante ne’e iha sira nia komunidade ema sempre bolu Inan ne’e dehan “señora oan-laek”, nune’e dalabarak halo nia triste. 

Maibe, ho partus ida ne’e halo sira haksolok tebtebes no ida ne’e tuir Nai Maromak nia planu, tamba sira koko dalabarak hodi hasoru médiku sira atu buka solusaun no to’o ikusmai ho idade avansada ona mak konsege hetan.

Fonte: BBC News

Notísia Hotu-Hotu >