Manu-Aman Ida Oho Feto Australiana ho Idade 76

Australia, 6 Setembru 2019 - Feto australiana ida, ho idade 76 hetan atake husi manu-aman ida no australiana ne’e mate depois hodi ba ospitál hodi hala’o tratamentu médiku. Australiana lakon nia moris wainhira la konsege salva nia moris tamba nia lakon ra’an barak ka ‘eksanjinasaun’. Manu-aman ne’e tuku/tata nia ain karuk no konsege halo ku’ak australiana ne’e nia uat hodi halo ra’an fakar sai hosi kanek ne’e. 

Tuir médiku, kazu ne’e raru tebes maibe mosu ka hamate australiana ne’e tamba iha fatór barak seluk mak envolve hodi halakon nia moris, hanesan fatór moras ipertensaun, diabétiku no seluk tan ne’ebé iha antes ona.

 

Fonte: CNN

Notísia Hotu-Hotu >