Informasaun Kona-ba Cristiano Ronaldo Nia kontratu Ho Nike

Ronaldo iha montante kontratu ne'ebé bo'ot ho Nike. Nike kontrata Ronaldo hodi sai nia Embaixadór Marka. Tuir informasaun ne'ebé mak hasai subar, katak eis-jogadór Real-Madrid ne'e iha kontratu ho montante purvolta 162 milloens euros ba tinan 10. Alein ida ne'e, nia mos hetan bonus iha tinan 2016 no 2017. Iha kontratu ne'e nia laran mos estipula katak, wainhira nia manan Ballon d'Or nia manan tan 4 milloens euros. Nune'e, nia rendimentu totál ba tinan ne'ebá hamutuk 20.2 milloens euros. 

Osan sira ne'ebé temi iha leten ne’e hotu Ronaldo manan wainhira nia sei joga ba Real-Madrid. Maibe, agora nia rendimentu anuál aumenta tan hafoin muda klube ba Juventus. Tuir informasaun, jogadór portugés ne'e iha rendimentu totál sa'e dobru ka besik 40 milloens euros, sura hamutuk ho Juventus nia osan ne'ebé selu ba nia.

Fonte: Mirror UK

Notísia Hotu-Hotu >