Prizoneiru Bekora Nain-32 Simu Sertifikadu Lian Portugés

Díli, 27 Setembru 2019 - Ministru Justisa liuhosi Diresaun Nasionál Servisu Prizionais no Reinsersaun Sosial (DNSPRS), Sesta-feira ohin, fahe sertifikadu ba prizioneiru nain 32 ne’ebé konsege remata kursu lian portugés iha establesimentu prizionál Bekora.

Kursu lian portuguez hala’o durante fulan neen, hahu iha fulan Febereiru no remata iha Setembru 2019. Ohin hala'o seremonia enseramentu no fahe sertifikadu ba prezu hirak ne’ebé konsege kumpri no remata sira ninia kursu ho diak.

Husi prezu nain 50 ne'ebé tuir kursu iha fulan Febereiru liubá, Nain 23 simu sertifikadu ba susesu no aprovadu, no nain 9 ne'ebé reprovadu, simu sertifikadu apresiasaun ba sira nia partisipasaun.

Propgrama kursu lian Portuguéz ne'e realiza tanba esforsu husi DNSPRS ho apoiu Finanseiru husi Gabinete Sosiedade Sivíl Primeiru Ministru, Embaixada Portugal no Instituto Camões ne'ebé oferese Profesor Portugés nain ida.

Fonte: Mídia Ministério da Justiça (MJ)

Notísia Hotu-Hotu >