AIFAESA Sei Halo Inspesaun no Fiskalizasaun ba Sasán Sira Tama Hosi Liur

Dili, 6 Fevereiru 2020 – Relasiona ho Virus Corona ne’ebé hamate ona ema barak iha Xina, nune’e, AIFAESA sei hala’o nia kompeténsia hodi halo prevensaun ba Virus Corona liuhosi fiskalizasaun no inspesaun ba atividade ekonómika liuliu sasán sira ne’ebé tama hosi liur.

Nune’e, ohin,  AIFAESA halo sorumutu ida ho Alfándega, hodi kolabora no servisu hamutuk iha ámbitu prevensaun Virus Corona. 

“Enkontru ne’e importante tebes ba preokupasaun maka’as ne’ebé afeita ba ema hotu iha mundu, tamba ne’e AIFAESA iha kompeténsia hodi bele halo asaun preventiva hodi prevene liuhosi inspesaun no fiskalizasaun ba produtu hirak ne’ebé importadu liuliu produtu Xinés nian”, katak Koordenadór AIFAESA, Abílio Oliveira Sereno.

Iha enkontru ne’e, Diretór Operasaun Alfándega, Julião Ximenes, hato’o agradesimentu hodi hateten, prontu koopera ho AIFAESA nune’e bele servisu hamutuk iha terenu. Sorumutu refere, marka mós prezensa hosi Xefi Gabinete Joaquim Silveira, Diretór Operasaun Gabriel da Costa, Diretór DPORAL Ângelo Belo, inklui Xefe Sesaun sira.

Fonte: Mídia AIFAESA IP

Notísia Hotu-Hotu >