Prezidente Autoridade RAEOA-ZEESM Husu Ema Hotu Tama Oekusi Liuhosi Dalan Legál

Dili, 23 Marsu 2020 – Ho kazu Covid-19 ne’ebé halo ema hotu-hotu preokupa, tamba ne’e, Prezidente Autoridade RAEOA-ZEESM, liuhosi nia Gabinete, informa katak iha ona ekipa saúde no seguransa iha pontu fronteira sakato no napan, hodi fó atendimentu médiku ba estudante no sidadaun sira seluk ne’ebé foin fila hosi nasaun seluk, liuliu indonézía, atu bele evita diseminasaun Covid-19 iha Oekusi.

Nune’e, atu tulun no kontribui hodi impede transmisaun Virus Corona ba povu Timor-Leste, Prezidente Autoridade RAEOA-ZEESM liuhosi nia Gabinete, husu ba ema hotu no estudante sira atu tama tuir dalan legál no aprezenta-an ba ekipa saúde iha fronteira hodi halo check up molok lori ba ida-idak nia hela-fatin. Karik la koopera no tama hosi dalan ilegál, autoridade sei buka tuir, koordena ho xefe suku sira no karik hetan sei aplika sansaun sériu.

Autoridade RAEOA husu ema hotu nia kolaborasaun di’ak hodi hamutuk prevene vírus corona ba  hotu-hotu nia di’ak.

Fonte: Mídia Zeems TL

Notísia Hotu-Hotu >