Instagram Sei Taka Hotu Pájina Sira Ne’ebé Fahe Informasaun La Loos Kona-ba Covid-19

Estadus Unidus Amérika, 25 Marsu 2020 - Aplikasaun Instagram sei taka konta ka pájina sira ne’ebé mak divulga informasaun la loos kona-ba Covid-19 hodi bele kombate dezinformasaun (hoax).

Pájina Meme barak mak adota estratejia “halo konta privada” hodi bele aumenta númeru followers. Wainhira postajen sira ne’e privadu, ema barak mak sei follow hodi bele asesu ka partisipa iha “piadas”. Xefe ba Instagram Adam Mosseri dehan ida ne’e simplesmente laos esperiénsia ne’ebé mak diak.

Mosseri hateten tán katak Instagram planu hela atu hare’e mos ho polítiku sira ne’ebé mak divulga informasaun ne’ebé la loos kona-ba Covid-19.

Mosseri dehan hotu-hotu presija hatene katak kualkér informasaun la loos kona-ba Covid-19 ne’ebé mak kria risku ba danu iha mundu reál, sei hamate ka taka nia Instagram. La importa nia ne’e se, atu polítiku ka lae.

Fonte: www.inputmag.com

Notísia Hotu-Hotu >