Trump Afirma Iha Evidénsia Virus Corona Mai Hosi Laboratóriu Ida Iha Xina

EUA, 01 Maiu 2020 – Prezidente Estadus Unidus Amérika (EUA), Donald Trump, afirma katak nia iha evidénsia ne’ebé hatudu katak vírus Corona mai hosi laboratóriu ida iha Xina. Trump mos ameasa sei aumenta tarifa merkadoria hosi Xina.

Donald Trump enfatiza alegasaun ne’e wainhira jornalista sira kestiona kona-ba verdade hosi espekulasaun katak vírus Corona mai hosi Institutu Virolojia iha Wuhan, Xina.

Espekulasaun ne’e diferente hosi serteza ida to’o ohin loron katak virus ne’e dezenvolve dahuluk iha merkadu úmidu hosi Wuhan, ne’ebé fa’an animál fuik hodi konsume.

Wainhira Jornalista sira husu Trump katak karik nia embolsa hela dadus ne’ebé reforsa alegasaun ne’e, no prezidente ne’e simplesmente hatán: ‘Loos, ha’u iha”.

Tuir informasaun hosi AFP, repórter sira husu dadus ida ne’ebé mak halo Trump fiar tebes informasaun katak virus Corona mai hosi laboratóriu ida iha Wuhan.

Maibé, Trump responde: “Ha’u labele fó hatene ba imi”.

Wainhira jornalista sira husu tan kona-ba “kastigu” saida ba Xina, wainhira konfirma ona katak virus ne’e mai duni hosi laboratóriu iha Wuhan, Trump hateten katak nia iha maneira seluk hodi detein Xina.

“Ha’u bele halo ida ne’e ho maneira diferente. Maneira ida ne’ebé loos liu. Ha’u bele halo ida ne’e ho osan”, hatán Trump.

Fonte: CNN Indonesia

Notísia Hotu-Hotu >