Dezinfetante Bele Oho Batéria no virus Corona, Maibé Bele Sai Mos Venenu Ba Ema

Dili, 05 Maiu 2020 – Pandemia virus Corona halo utilizasaun dezinfetante aumenta ho signifikante tebes. Maibé, iha momentu ne’ebé hanesan labarik barak mos aumenta envenenadu ba beibeik.

Feto ida hetan kedas tratamentu iha ospitál hafoin horon iis venenozu ida hosi fatin fase bikan nian, no labarik ki’ik ida hetan mos tratamentu iha ICU hafoin tolan dezinfetante liman nian.

Iha Estadus Unidus Amérika (EUA), labarik 300 resin hetan tratamentu loro-loron tanba envenenadu. Hosi sira ne’e, na’in-2 mak mate ona.

Tuir informasaun hosi mídia KlikPositif, Sistema Nasionál Dadus Venenu (sigla inglés, NPDS) EUA, relata katak kazu envenenadu iha EUA aumenta substansialmente hahú hosi Marsu 2020.

Kazu envenenadu hirak ne’ebé aumenta substansialmente ne’e relasiona ho produtu dezinfetante sira. Produtu dezinfetante no produtu seluk ne’ebé funsiona hodi halo limpeza ka hamoos, bele hamate kutun ka batéria sira inklui mos virus corona, maibé produtu hirak ne’e bele mos sai hanesan venenu ba ema wainhira kahur hamutuk ka utiliza la adekuadu.

“Maske hamoos ita-nia uma no liman ne’e importante tebes hodi hamenus risku infeksaun Covid-19, maibé importante mos ba ita atu foti asaun prevensaun ne’ebé adekuadu hodi labele envenenadu”, dehan Robert Glatter, Doutór ida hosi Ospitál Lenox Hill, Nova Iorke.

“Labarik ki’ik sira iha risku boot tanba sira dalaruma hanoin katak buat ne’e la perigozu atu konsume. Inan-Aman sira labele husik hela dezinfetante liman besik labarik sira”, hatutan Glatter.

Atu hadook-an hosi venenu ne’e, Glatter fó hanoin atu uza luvas no máskara wainhira utiliza produtu dezinfetante iha uma.

Fonte: Detik News

Notísia Hotu-Hotu >