Tempu Badak Governu Sei Aprezenta OJE Foun Ba Tinan 2020/2021

Dili, 21 Maiu 2020 – Primeiru-Ministru (PM) Taur Matan Ruak, ohin, iha Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, informa ba Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo katak Konsellu Ministru sei halo kalendarizasaun ba aprezentasaun Orsamentu Jerál Estadu ba tinan 2020 no 2021 ba Parlamentu Nasionál.

Taur Matan Ruak hateten katak nasaun labele kontinua funsiona ho baze duodésimu. Ho restabelesimentu normalidade iha Parlamentu Nasionál Governu sei aprezenta Orsamentu Jerál Estadu (OJE) ba tinan 2020 no 2021.

“Primeiru hanesan Governu kongratula Parlamentu tanba ultrapasa diverjénsia. Ultrapasa problema sira ne’ebé eziste, infelizmente iha problema uitoan mais hanesan baibain ita dehan bee kuandu fakar ona, ita lalika tanis tuir bee ida fakar ne’e, ita haree fila-fali, nusá mak aban ne’e ba oin”, hateten Taur Matan Ruak.

Fonte: Mídia Presidente da República (PR)

Notísia Hotu-Hotu >