Forsa Seguransa Rúsia Kaer Mane Ida Ne’ebé Konsidera-an Nu’udar Jesus Nia Reenkarnasaun

Dili, 24 Setembru 2020 – Forsa Seguransa Rúsia konsege kaer mane ida ho naran Sergei Torop, koñesidu ho Vissarion, ne’ebé konsidera ka alega nia-an nu’udar Jesus Kristu nia reenkarnasaun, no sai nu’udar líder ba seita ka grupu komunidade ida.

Tuir informasaun hosi The Guardian, kuarta ne’e (23/9), Forsa Seguransa kaer Sergei iha komunidade seita sira-nia lokalizasaun iha Sibéria. Sergei lidera ona seita ne’e durante dékada tolu.

Tuir autoridade Seguransa sira informa, Sergei no nia ajudante balu tán hetan akuzasaun katak sira forma organizasaun relijioza ilegalmente, no halo ema ne’ebé tuir nia hetan presaun mentál.

Mídia balu hosi Rúsia informa katak Sergei hateten Jesus observa hela ema ne’ebé tuir nia hosi espasu ida ne’ebé la dook hosi planeta ida ne’e. Maibé, ikus Sergei dehan fali katak nia mak Jesus.

Sergei mós muda tiha loron Natál 25 Dezembru ba fali 14 Janeiru nu’udar data ne’ebé nia moris.

Fonte: CNN Indonesia

Notísia Hotu-Hotu >