Donald Trump: Infektadu Hosi Covid-19 Ne’e Nu’udar Maromak Nia Bensaun Ida

Dili, 08 Outubru 2020 – Prezidente Estadus Unidus Amérika (EUA), Donald Trump hateten katak virus corona ne’ebé infekta nia ne’e nu’udar ‘Maromak nia Bensaun’ ida ne’ebé eduka nia hodi uza ai-moruk potensiál atu rekupera.

Afirmasaun ne’e Trump temi liuhosi vídeo gravadu ida iha kuarta ne’e (7/10), iha Rose Garden, White House, EUA, ne’ebé manda iha konta ofisiál twitter.

“Ha’u hanoin ida ne’e nu’udar Bensaun Maromak nian. Ida ne’e Bensaun veladu”, dehan Trump, hodi refere ba nia esperiénsia kona-ba simu kombinasaun esperimentál ai-moruk ne’ebé fó hosi Médiku Sentru Militár Nasionál EUA, wainhira nia pozitivu Covid-19.

CNN Indonézia haktuir, Donald Trump rekuperadu no fila hikas ona hodi kontinua nia knaar iha White House, iha segunda ne’e (5/10).

Fonte: CNN Indonesia

Notísia Hotu-Hotu >