CAC: Servidór Estadu Sira Ne’ebé Asume Kargu Xefia Tenke Deklara Sira-Nia Rikusoin

Dili, 14 Outubru 2020 – Komisáriu Komisaun Anti Korupsaun (sigla portugés CAC) Sergio Hornai hateten katak hakarak ka lakohi servidór Estadu sira ne’ebé asume kargu xefia hosi Xefe Departamentu to’o Prezidente Repúblika, tuir lei foun Medida Prevensaun no Kombate Korupsaun Nú. 7/2020, obrigadu atu tenke deklara sira-nia rendimentu, bens, interese ka rikusoin ba iha Komisaun wainhira diploma foun ne’e implementa iha 2021.

“Hakarak ka lakohi funsionáriu Estadu ne’ebé asume kargu hosi nível Xefe Departamentu to’o ba iha Prezidente Repúblika tenke deklara rendimentu, bens no interese. CAC iha kbiit no rekursu atu halo ida ne’e tuir planu Komisaun nian,” Komisáriu Sergio informa, ohin (14/10), iha nia intervensaun wainhira sai Oradór prinsipál iha Round Table Discussion loron sorin ne’ebé organiza hosi The International Republican Institute (IRI) ho FONGTIL, iha Salaun Reuniaun Kruz Vermelha Timor-Leste, Bairu Formoza, Dili.

Komisáriu Sergio hatutan, hafoin servidór povu sira deklara sira-nia rendimentu, bens no interese, Espesialista Anti Korupsaun (EAK) sei akompaña no monitoriza regularmente rikusoin servidór povu sira nian anualmente durante simu mandatu kargu xefia.

Fonte: Mídia Comissão Anti Corrupção (CAC)

Notísia Hotu-Hotu >