Fidelis: Promesa Kria Kampu Traballu Ba Ema 60.000 Ne’e Nia Na’in La’os Ha’u Fidelis Magalhães

Dili, 20 Outubru 2020 – Relasiona ho promesa kona-ba atu kria kampu traballu ba ema 60.000 kada tinan ne’ebé kestiona hosi bankada CNRT, Ministru Prezidénsia Konsellu Ministru Fidelis Magalhães hateten, ohin, iha Parlamentu Nasionál katak, ida ne’e la’os na’in ba nia maibé na’in mak Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP).

“Relasiona ho 60.000 Kampu Traballu nia na’in la’os ha’u Fidelis Magalhães, nia na’in mak AMP (Aliansa Mudansa ba Progresu) ne`ebé mós implika na’in mak CNRT. Ha’u enkuantu hanesan Ministru Reforma Lejizlativa Asuntu Parlamentár iha devér atu fó sai programa Governu iha momentu ne’ebá, iha ne`ebé ha’u tenke ko’alia sai buat loos. Buat loos mak wainhira ita ba kampanã lori livru oan ne'e apresenta ba povu tomak iha ita-nia rai katak sé ita manán ukun karik ita hakarak kria kampu traballu ho númeru 60.000 kada tinan, sé ita vezes ba mandate tomak 300.000, saida mak akontese wainhira hafoin ita ukun hamutuk iha Aliansa Maioria Parlamentár ka Aliansa Mudansa ba Progresu hatúr ita-nia programa ne'ebé mak ita hato’o ba ita-nia populasaun durante kampaña eleisaun, ita transforma sai programa Governu no durante debate diskusaun orsamentu jerál estadu, bankada CNRT rasik mak abstéin ba proposta orsamentu, ida ne`ebé mak kontribui ba ita-nia fallansu kolektivu atu atinje kriasaun empregu 60.000 anuál”, Fidelis informa.

Fidelis hatutan, sé bankada PD ka FRETILIN mak kestiona kona-ba promesa kampu traballu 60.000 ne’e entaun nia sei rona ho di’ak tanba sira iha razaun, maibé CNRT mak halo fali insultu kona-ba ida ne’e.

Fonte: Mídia Ministério da Reforma Legislativa e Assuntos Parlamentares (MRLAP)

Notísia Hotu-Hotu >