SEKOMS Husu Sidadaun Sira Labele Partilla Informasaun Ruma Sein Faktu No La Fó Benefísiu Iha Mídia Sosiál

Dili, 23 Outubru 2020 - Sidadaun sira labele partilla informasaun sira ne'ebé la fó benefísiu, no labele partilla informasaun ruma sein buka tuir nia fonte ka faktu hodi komprova katak loos ka la loos.

Sekretáriu Estadu ba Komunikasaun Sosiál (SEKOMS) Merício dos Reis Akara ko'alia ida ne'e, ohin wainhira halo diskursu iha kampaña kona-ba kombate HOAX no promove internet saudável, ne'ebé realiza ohin (23/10), iha Golgota Mall, Komoro, Dili.

"Wainhira simu informasaun ruma check fontes hosi ne'ebé, loos ka la loos. Segundu, hatene konteúdu ne'e di'ak ka la di'ak ba ita, ba ita-nia moris, ba ita-nia oan, ba ita-nia komunidade. Ikus, tenke check informasaun ida ne'e benefísiu mai ita ka lae, sé benefísiu, pozitivu, di'ak entaun share. Sé la benefísiu mai ita lalika share. Ne'e kontribuisaun di'ak ona ba movimentu kontra HOAX. Lalika share konteúdu ne'ebé mak la benefisia ita, konteúdu ne'ebé la di'ak, fontes ne'ebé la klaru", Akara informa.

Akara hatutan, Governu liuhosi SEKOMS sei kontinua atividade kampanã ne'e to'o iha munisípiu hotu-hotu, no sei estende ba eskola ka universidade hotu-hotu, tanba edukasaun sívika sei kontribui maka'as hodi rezolve problema lia-falsu no uza internet la matenek iha Timor-Leste.

Fonte: Timor News

Notísia Hotu-Hotu >