Labarik Minoridade Iha EUA Kuaze 800.000 Mak Infektadu Virus Corona

EUA, 27 Outubru 2020 – Grupu ida hosi Akademia Pediátriku Amerikanu (sigla inglés AAP) ne’ebé reprezenta Doutór Pediatra (Doutór ba labarik) iha Estadus Unidus Amérika (EUA), informa iha segunda (26/10) ne’e katak labarik minoridade 14% ka kuaze 800.000 mak infektadu virus corona ka Covid-19 iha EUA. Númeru kazu labarik infektadu sa’e hosi 11% iha semana rua ikus ne’e.

Grupu ne’e hateten katak definidamente labarik 792.188  mak infektadu ona Covid-19 to’o 22 Outubru 2020. Kazu labarik infektadu foun ne’ebé deteta iha semana rua ikus ne’e hosi 8 to’o 22 Outubru 2020 mak hamutuk 94.555.

AAP rekomenda atu labarik sira tenke uza máskara, hadook-an hosi fatin ne’ebé ema halibur malu barak, no mantéin distánsia sosiál ho ema seluk. AAP mós sujere katak labarik sira hosi fulan 6 ka liu di’ak liu tenke hetan vasina kontra gripe molok Outubru remata.

Fonte: CNN

Notísia Hotu-Hotu >