Rai-Nakdoko Iha Grésia No Túrkia Hamate Ema 22 No Kuaze 800 Mak Hetan Kanek

Dili, 31 Outubru 2020: Rai-nakdoko akontese iha Grésia no Túrkia, iha sexta (30/10) ne’e, halakon ema na’in-22 nia vida, no vítima mate bele kontinua aumenta, haktuir CNN. Ekipa resgate mós tenta ke’e no hasai kedas uma ne’ebé rahun nia bloku pezadu sira hodi buka sobrevivente sira.

Hafoin ida ne’e, akontese tán rai-nakdoko iha parte loro-kraik no kauza tsunami ki’ik ida iha tasi Egeu, illa Samos, no laloran transforma tiha dalan sira sai hanesan mota, iha sidade ida iha kosta oeste Túrkia.

Túrkia nia Ajénsia Ajudu Umanitária relata katak iha ema na’in-20 mak mate no kuaze na’in-800 mak hetan kanek.

Iha Grésia, estudante adolesente na’in-2 ho tinan 15 no 17 mak mate wainhira edifísiu sira monu tanba rai-nakdoko ne’e, no iha ema na’in-4 mak hetan kanek.

Fonte: CNN

Notísia Hotu-Hotu >