WaterAid Timor-Leste Selebra Loron Mundiál Sentina Iha Munisípiu Rua

Manufahi, 20 Novembru 2020 – Ekipa WaterAid Timor-Leste selebra Loron Mundiál Sentina, hamutuk ho komunidade no autoridade lokál sira, ne’ebé hala’o iha munisípiu rua, iha kinta (19/11) ne’e iha suku Loidahar, munisípiu Likisá, no selebra mós ohin (20/11) iha suku Feriksare, postu-administrativu Alas, munisípiu Manufahi.

Selebrasaun Loron Mundiál Sentina ne’e ho objetivu hodi disemina informasaun kona-ba importánsia hosi uza sentina tuir etapa saneamentu báziku ne’ebé própriu.

WaterAid Timor-Leste iha Likisá realiza mós kompetisaun balu liuhosi halo pergunta kona-ba saneamentu no ijiene ba estudante no komunidade sira, halo promosaun ba merkadoria saneamentu (inglés, toilet pan) ba komunidade, no fahe prémiu ekipamentu ijiene ba manán-na’in sira ne’ebé responde pergunta ho loos.

Atividade selebrasaun iha munisípiu rua ne’e la’o ho di’ak no hetan partisipasaun másimu hosi komunidade, estudante eskola primária no reprezentante autoridade lokál munisípiu rua ne’e nian hodi fahe informasaun xave sira kona-ba ijiene saneamentu nian.

Fonte: WaterAid Timor-Leste

Notísia Hotu-Hotu >