Sidadaun Sira Presiza Hakmatek Tanba Buat Hotu Iha Ministériu Finansa La’o Ho Di’ak Hela

Dili, 18 Janeiru 2021 – Atuál Ministru Finansa Rui Gomes hato’o apelu ba sidadaun hotu-hotu atu hakmatek hodi kontribui ba rekuperasaun ekonómika tanba oras ne’e buat hotu iha Ministériu Finansa kontroladu no la’o di’ak hela.

Rui Gomes hato’o apelu ne’e ohin (18/01) iha Palásiu Governu, hafoin hasoru malu ho Primeiru-Ministru Taur Matan Ruak hodi informa kona-ba progresu servisu no sistema jestaun finanseira iha Ministériu Finansa.

“Sistema informátika jestaun finansa públika funsiona ho di’ak, ezekusaun orsamentál mós hahú tiha ona iha semana kotuk, purtantu buat hotu iha kontrolu nia okos, la’o di’ak hela. Ha’u só apela de’it ba ita hotu hakmatek no mai ita kontribui hamutuk atu rekupera ita-nia ekonomia no halo moris ita-nia sosiedade ne’e di’ak liután,” Ministru Finansa dehan.

Fonte: Mídia Gabinete do Primeiro Ministro (GPM)

Notísia Hotu-Hotu >