Dili: Komunidade Balu La Hetan Bee Tanba Ema Barak Fura Hodi Estraga Tiha Kanu

Dili, 23 Fevereiru 2021 – Komunidade barak mak fura estraga tiha kanu bee nian iha kapitál Dili, ne’e duni bee la to’o ba komunidade balu liuliu sira ne’ebé hela iha rai aas tenke halerik fali ba bee, haktuir Diretór Nasionál Bee no Saneamentu (sigla portugés DNAS) Eduardo Dias Ximenes.

“Bee ne’e iha Dili iha no la’os laiha. Maibé ita-nia komunidade barak mak laiha konsiénsia. Kanu ida Estadu investe tiha ona iha rai-laran ne’e sira fura ku’ak hotu entaun komunidade balu liuliu iha rai aas sira ne’e la hetan. Ha’u dala-barak hateten ona, ita-nia komunidade rasik ladún koopera di’ak ho ita-nia Estadu entaun fasilidade ka patrimóniu ne’ebé mak Estadu tau ona iha rai leten ne’e sira ba estraga hotu tiha, fura ku’ak hotu, entaun iha rai kle’an ne’e kuandu fura ona, komunidade sira iha rai aas ne’e tenke halerik duni,” Diretór DNAS informa ba Jornalista Timor News, ohin (23/2) iha nia knaar-fatin  Kaikoli, Dili.

Nia akresenta, dalaruma komunidade sira mós loke hela torneira no bee suli estraga de’it, entaun bee la halai ba to’o komunidade seluk liuliu komunidade ne’ebé hela iha laletek sira.

Maibé, nian dehan katak sira-nia parte ne’ebé sai ona nu’udar Empreza Públika, sei hadi’a problema hirak ne’e fazeadamente iha futuru.

Fonte: Timor News

Notísia Hotu-Hotu >