Manufahi: INS Lansa Formasaun ‘Túr-Ahi Moos No Seguru’ Ba Médiku Sira

Dili, 02 Marsu 2021 – Institutu Nasioná Saúde (INS) lansa formasaun kona-ba ‘Túr-Ahi Moos no Seguru’ ba médiku sira, ohin (02/3) iha munisípiu Manufahi, ne’ebé sei realiza durante loron sanulu (10).

Diretór Interinu Servisu Munisipál Saúde Manufahi Vitór Martins hateten, iha tinan 2019 inan túr-ahi ne’ebé mate hamutuk na’in-19 iha Manufahi, no iha tinan 2021 to’o fín Fevereiru ne’e inan ida mós mate hafoin túr-ahi iha postu-administrativu Same. Tanba ne’e nia dehan, formasaun refere importante tebes atu kapasita médiku sira hodi hatene kle’an kona-ba prosesu atende inan túr-ahi, nune’e bele redúz mortalidade inan no oan wainhira túr-ahi.

Fatin hanesan, Diretóra Ezekutiva INS Domingas da Costa Pereira hateten, INS liuhosi fundu rekuperasaun ekonómika, sei realiza formasaun ne’e la’os ba Manufahi de’it maibé ba médiku sira iha munisípiu hotu-hotu iha teritóriu tomak, ne’ebé lansa ona iha Manufahi ohin.

Fonte: Diáriu "Roman ba Sosiedade" Manufahi

Notísia Hotu-Hotu >