Suku Rotutu Ezije Eletrisidade No Estrada

Manufahi, 03 Marsu 2021 – Xefe suku Rotutu, postu-administrativu Same, munisípiu Manufahi, José dos Santos Juvencio, informa katak populasaun iha suku refere seidauk asesu ba liña eletrisidade no estrada di’ak dezde tempu koloniál to’o ohin loron.

“Hosi okupasaun koloniál, mai to’o invazaun to’o independénsia nafatin la asesu ba liña eletrisidade […] Governu ida troka ba Governu seluk to’o VIII Governu mós povu suku Rotutu nafatin la’o iha rezultadu moris nakukun laran. […] Estrada mós hanesan, sei nafatin la’o ho modelu kuda nia dalan,” dehan Xefe suku José ba jornalista Timor News iha tersa (02/3) ne’e via telefone.

Nia akresenta, Dezenvolvimentu ne’ebé Governu halo laiha balansu ne’ebé dignu ba povu kbiit-laek sira iha area remota hanesan iha suku Rotutu.

Tanba ne’e nia husu atu Governu tenke foti asaun konkretu hodi halo dezenvolvimentu ne’ebé dignu ba suku refere, liuliu haree ba problema eletrisidade no estrada.

Fonte: Timor News

Notísia Hotu-Hotu >