Covid-19: Pozitivu Foun Na’in-22 No Rekuperadu Foun Na’in-12

Dili, 25 Marsu 2021 – Ministériu Saúde Timor-Leste rejista tán kazu pozitivu Covid-19 na’in-22 ne’ebé kompostu hodi feto na’in-5 no mane na’in-17, na’in-21 deteta ida munisípiu Dili no na’in-1 deteta iha suku Belulik Leten, postu-administrativu Fatumea, munisípiu Kovalima, tuir relatóriu ne’ebé reprezentante autoridade saúde Timor-Leste Rui Maria de Araújo informa ohin (25/3) iha CCD, Dili.

Rui esplika, kazu foun 21 iha Dili ne’e deteta iha postu-administrativu Dom Aleixo, Na’in-Feto no Kristu-Rei.

Iha mós pasiente rekuperadu foun na’in-12 ne’ebé Rui relata ohin, nune’e pasiente Covid-19 ne’ebé oras ne’e baixa hela iha Timor-Leste sa’e ba na’in-257.

Fonte: Mídia Palácio das Cinzas

Notísia Hotu-Hotu >