}
Sorumutu Estraordináriu Konsellu Ministru 27 Setembru 2019

Komunikadu Imprensa: Sorumutu Konsellu Ministru iha Loron 27 fulan-Setembru tinan 2019.

Konsellu Ministru hala’o sorumutu estraordinária sesta ‘feira ne’e iha Palásiu Governu, iha Díli, no aprova Dekretu Governu, ne’ebé aprezenta husi Ministru Petróleu no Minerais iha ezersísiu, Agio Pereira no husi Autoridade Nasionál Petróleu no Minerais Timor-Leste (ANPM), ne’ebé regula prosedimentu kona-ba afetasaun husi kontratu petrolíferu...

Komunikadu kompletu bele le'e iha ne'e!

Autór: Mídia Gabinete do Primeiro Ministro (GPM)