}
Asina MOU Entre Kaebauk Inv. no Finansas, SA (KIF) Ho Instituisaun Matadalan Integradu (IMI)

Iha loron 27 fulan Setembru 2019, Kaebauk Investimentu no Finansas, S.A. (KIF) asina Nota Intendimentu ho Instituisaun Matadalan Integradu (IMI) hodi fo subsidiu finanseiru ba sira nia programa pilotu, konservasaun ba rai no halo introdusaun ba sistema agro floresta modernu. Projeitu ne’e sei sai nudar projeitu pilotu ida nebe sei halo iha suco Gulolo, postu Letefoho Munisipio Ermera. Objetivu husi projeitu ida ne’e mak atu hasae konesimentu komunidade sira kona ba konservasaun ba rai iha rai molik sira nebe lokaliza iha rai lolon no mos oinsa atu usa rai sira ne’e hodi kuda fali ai oan sira nebe bele fo retornu finanseiru ba iha komunidade sira. Ai- oan sira ne’e inklui rambutan, ai nanas, klengkeng no sira seluk tan. Liu husi projeitu ida ne’e, KIF no IMI espera katak komunidade sira seluk bele mos aproveita programa ida ne’e hodi habelar liu tan ba iha fatin sira seluk.

Informasaun kompletu Bele Hare'e Iha Ne'e!

Autór: Timor News