}
Brosura Timor News (Foun)

Ami haksolok hodi fahe ami nia brosura ho versaun Tetun ho ita bo'ot sira. Ema hotu bele download hodi le'e no fahe tutan ba maluk sira hotu. Klik Iha Ne'e Atu Download!

-- Ekipa Timor News