Jornalista: Miranda Guterres EURICO: KOMUNIDADE NE’EBÉ HELA IHA MOTA NININ MAIORIA MAI HOSI FOHO

Dili, 31 Maiu 2022 - Xefe suku Kumoro, Eurico Guterres, hateten katak komunidade ne’ebé hela iha mota ninin maioria mak povu ne'ebé mai hosi foho hodi buka moris iha Dili. Maske parte Protesaun Sivíl halo ona sosializasaun atu labele hela iha fatin sira ne'ebé risku ba dezastre, maibé komunidade sira seidauk iha konsiénsia no sei kontinua hela iha fatin hirak ne’e. 

“Komunidade tenke iha ona konsensu atu labele hela iha área ne’ebé mak sai risku ba sira-nia vida. Bainhira hetan dezastre, komunidade tenke muda sai ona hosi mota ninin, hosi luron ninin no mós hosi tasi ibun sira ne’ebé mak sempre bee sa’e, hodi nune’e komunidade bele moris iha fatin ne’ebé mak seguru no la fó perigu ba sira nia vida,” dehan xefe suku Kumoro ba jornalista Timor News nian iha sede suku Kumoro (25/05). 

Eurico hatutan tán katak parte protesaun sivíl agora daudaun sei prepara hela lei ba protesaun sivíl, bainhira remata ona, hetan ona aprovasaun hosi Governu no Parlamentu Nasionál, no Prezidente Repúblika promulga ona mak komunidade nafatin hela iha fatin sira ne'ebé risku ba dezastre hanesan mota ninin, sira mak sei responsabiliza ba sira-nia an.

Nune’e, Eurico husu ba komunidade sira atu evita hela no halo uma iha área sira ne’ebé risku ba dezastre hodi labele fó perigu ba sira-nia moris.

Fonte: Timor News
Saúde
MS: Poluisaun Iha Timor-Leste Halo Kazu Moras Oioin Aumenta
MS konsidera poluisaun sai kauza ida ne’ebé hamosu moras oioin iha Timor-Leste.
Dezenvolvimentu
Governu Nia Implementasaun Programa ‘Uma Kbiit-Laek’ Atinje 3.7%
Implementasaun programa uma kbiit-laek iha teritóriu nasionál atinje 3.7%.
Saúde
Iha 2021 Timor-Leste Rejista Ona Kazu Foun HIV-SIDA 192 Tanba Prostituisaun No Seksu Livre Buras
Kazu HIV-SIDA kontinua aumenta, Autoridade apela labele halo seksu livre sein sakramentu kaben.
Polítika
SEFOPE Despede Timor-oan Na’in-23 Hodi ba Servisu iha Austrália
Família hosi Timor-oan na’in-23 ne’ebé atu ba servisu iha Australia liuhosi programa PALM partisipa serimónia despedida no asina deklarasaun ho SEFOPE.
Polítika
Kamboja Iha Komitmentu ba Vou Direitu Entre Kamboja No Timor-Leste
Kamboja iha komitmentu bo’ot atu iha aviaun ida ne’ebé semo direita hosi Kamboja mai iha Timor-Leste.
Teknolojia
Google Anúnsia Bard AI Hodi Responde ba ChatGPT
Google anúnsia teknolojia intelijénsia-artifisial ida hanaran Bard ne'ebé sei kompete diretamente ho rivál ChatGPT.
Internasionál
Otto Addo: Ronaldo Hetan Prezente Espesiál Ida Hosi Arbitru
Iha realidade Ronaldo-nia golu ne’e nu’udar prezente espesiál ida hosi arbitru.
Sosiál
Xefe suku Aitemua husik hela ninia responsabilidade hodi ba tiha servisu iha Austrália
Xefe suku Aitemua, Valente Soares husik hela ninia responsabilidade hodi ba tiha servisu iha Austrália la ho koñesimentu hosi autoridade postu no munisipál sira.
Polítika
Investór Internasionál Sira iha Interese Atu Investe iha Baukau
Investidór internasionál sira haree ona fatin iha Baukau hodi halo investimentu iha área sira hanesan aeroportu, turizmu, otelaria, sentru negósiu, bankária, ospitál, no seluk tán.
Polítika
Primeiru-Ministru: Polítika, Sustentabilidade, no Produtividade
Ita bele halo reforma iha administarasaun estadu no administrasaun públika sé partidu sira halo polítika la’os de'it para atu hetan eleisoins ba tinan lima mas atu evita nasaun hakoi-an.
Sosiál
Manufahi Loke Feira Fulan Ida Hodi Komemora Dékada Ida Selebrasaun Ofisiál Revolusaun Manufahi 1912
Administradór Manufahi halo abertura ba feira selebrasaun ofisiál dékada ida no tinan atus-ida funu revolusaun Manufahi 1912 iha Luak, Manufahi.
Dezenvolvimentu
Abertura Forum Juventude Pra-Akampamentu Kompetisaun Negósiu Inovativu III Ba Rejiaun Leste
Governu no UNDP halo abertura ba forum foinsa’e pra-akampamentu Kompetisaun Negósiu Inovativu III MTCI 2022 ba Rejiaun Leste iha Baukau.
Polítika
Implementasaun PED Durante Períodu 2011-2020 Atinji De’it 26% Tanba Kuaze Metade Laiha Sasukat
Implementasaun hosi metas ne’ebé define ba faze I (2011-2015) no faze II (2015-2020) PED nian atinje deit 26% tanba kuaze metade hosi metas jerál liu no la iha sasukat.
Polítika
Feto Nu’udar Ajente Transformasaun no Mudansa
Primeiru-Ministru: Feto Nu’udar Ajente Transformasaun no Mudansa iha Família, Servisu Fatin, no komunidade.
Seguransa
Servisu Migrasaun Sosializa Lei Migrasaun Hodi Prevene Krime Tráfiku Umanu no Krimi Organizadu
Servisu Migrasaun ho IOM sosializa lei migrasaun no azilu iha RAEOA.
Polítika
SEFOPE Despede Timor-oan Na’in-23 Hodi ba Servisu iha Austrália
Família hosi Timor-oan na’in-23 ne’ebé atu ba servisu iha Australia liuhosi programa PALM partisipa serimónia despedida no asina deklarasaun ho SEFOPE.