GOVERNU SEI TRANSFORMA PORTU DILI SAI PONTU TURIZMU NO KOMERSIÁL ATU HALO DILI SAI FURAK LIUTÁN

Dili, 08 Setembru 2021 – Governu iha ona planu polítika atu transforma Portu Dili sai pontu Turizmu no Komersiál no Portu Baía Tibar mak sei troka hikas Portu Dili. Planu ida ne'e sei la'o tuir dezeñu konseituál hanesan imajen iha leten, no ho objetivu atu halo sidade Dili sai furak liutan, atrai turista inklui fo oportunidade empregu no komersiu ba rezidente sira iha Dili.

“Wainhira (Portu Baía Tibar) remata no hahú halo operasaun, Portu Baía Tibar sei troka Portu Dili hodi fasilita movimentu importasaun no esportasaun sasán. [...] Projetu (Re-dezenvolvimentu no komersializasaun Portu Dili) ne’e sei kria empregu no fronese oportunidade komersiál ba rezidente sira iha Dili, halo kapitál Timor-Leste sai furak liután hodi bele atrai turista doméstiku no turista internasionál iha futuru,” Governu informa liuhosi Ministériu Finansa nia komunikadu imprensa.

Projetu Re-dezenvolvimentu no Komersializasaun Portu Dili ne’e hetan ona aprovasaun hosi Konsellu Ministru iha 28 Jullu 2021. Nune’e, ohin (08/9), Konsellu Ministru analiza hikas projetu refere no hamosu alterasaun balu iha faze redasaun finál, tanba ne’e, presiza re-submete ba deliberasaun foun hosi Konsellu Ministru.

“Ida ne’e projetu nasionál importante, lokalizadu iha área estratéjika sentrál no importante iha sidade Dili, nini funsaun iha ligasaun marítima ba populasaun sira hosi Oekusi no Ataúru, no potensiál atu sai polu dinamizadór turizmu marítima iha Timor-Leste,” Governu esplika iha komunikadu imprensa refere.

Projetu Re-dezenvolvimentu no Komersializasaun Portu Dili ne’e ho modalidade Parseria Públiku-Privada ho kustu estimativu millaun %50 resin, atu transforma sai hanesan pontu turizmu ne’ebé sei inklui fasilidade kulturál, rekreativu no rezidensiál.

Fonte: Ministério das Finanças (MF)
Edukasaun
ICS Hala’o Serimónia Graduasaun Ba Finalista Na’in-292
ICS realiza serimónia graduasaun ba estudante finalista hamutuk na’in-292.
Polítika
Naimori: FRETILIN, PLP No KHUNTO Tenke Kontinua Hamutuk Atu Dezenvolve Timor-Leste
Naimori dehan FRETILIN, PLP No KHUNTO Tenke Kontinua Hamutuk Atu Dezenvolve Timor-Leste.
Polítika
Traballadór 71 Atu Ba Korea Súl Iha Outubru, Kada Ema Ida Sei Prepara $4.200
Traballadór na’in-71 ne’ebé aranka ba Korea Súl kada ema ida sei prepara osan $4.200 tanba atu selu fatin kuarentena.
Moris
Loro-Loron Fa’an Modo Hafoin Fila Hosi Eskola, Abril Husu Foinsa’e Labele Moe Buka Rasik Osan
Loro-loron fa’an modo hafoin fila hosi eskola, Abril husu foinsa’e labele moe buka rasik osan.
Moris
Loro-Loron Fa’an Modo Hafoin Fila Hosi Eskola, Abril Husu Foinsa’e Labele Moe Buka Rasik Osan
Loro-loron fa’an modo hafoin fila hosi eskola, Abril husu foinsa’e labele moe buka rasik osan.
Agrikultura
MAP Realiza Eskola Kampu Agrikultór Iha Suku Raimea
MAP nia ekipa realiza Eskola Kampu Agrikultór iha suku Raimea hodi kapasita agrikultór sira kona-ba kuda hare tuir sistema PAD.
Turizmu
MTCI Realiza Kompetisaun Pintura Hodi Komemora Loron Mundiál Turizmu
MTCI realiza kompetisaun pintura hodi komemora loron mundiál Turizmu ne’ebé monu iha 27 Setembru.
Saúde
Idozu 10 Resin Mate Iha Suku Holarua, Hatudu Sintoma Isin-Manas No Dada Iis Araska
Iha Setembru nia laran idozu 10 resin mate iha suku Holarua, hatudu sintoma isin-manas no dada iis araska.
Covid-19
MS Apela Ba Ema Ne’ebé Isin-Manas Atu Ba Ospitál
MS kontinua apela ba populasaun sira atu ba aprezenta-an iha ospitál wainhira sente sintoma Covid-19.
Polítika
Prezidente Repúblika Husu PN Nia Autorizasaun Atu Dekreta EE Ba Dala-18
Prezidente Repúblika husu PN nia autorizasaun atu dekreta EE ba dala-18 ba loron 30 tán.
Seguransa
PNTL Kaptura Sidadaun Na’in-3 Ne’ebé Atu Ba Na’ok Karau Iha Atambua, Na’in-5 Halai
PNTL kaptura sidadaun na’in-3 ne’ebé atu ba na’ok karau iha atambua, na’in-5 halai.
Ambiente
Komunidade Iha Merkadu Taibesi Barak Mak Soe Lixu Arbiru Iha Merkadu Laran
Komunidade iha merkadu Taibesi barak mak la tau lixu iha nia fatin própriu.
Sosiál
Governu Dekreta Lutu Nasionál Ba Eiz Komandante FALINTIL Ma’Huno Nia Mate
Governu dekreta lutu nasionál durante loron tolu ba Eiz Komandante FALINTIL Ma’Huno Bulerek nia mate.
Polítika
Governu Hasa’e F-FDTL No PNTL Sira-Nia Saláriu 5%
Governu halo aumentu salariál 5% ba F-FDTL no PNTL.
Agrikultura
MAP Apoia Gazoel Tonelada 5.000 Hodi Fila To’os Éktare 500 Iha Same
MAP apoia gazoel tonelada 5.000 hodi fila to’os-na’in sira-nia to’os hamutuk éktare 500 iha Same.
Kultura
Suku Baboe-Leten Halo Rituál Tara-Bandu Atu Kuidadu Ambiente No Animál Fuik Sira
Suku Baboe-Leten halo rituál tara-bandu atu kuidadu ambiente no animál fuik sira.