Jornalista: Lídia Magno no Juvinal Soares MIGUEL HOSI BOBONARU FA’AN PRODUTU LOKÁL IHA DILI HODI SUSTENTA NINIA FAMÍLIA

Dili, 10 Dezembru 2020 – Negosiante Miguel Moniz ho idade 62, fa’an produtu lokál iha merkadu sira iha Dili laran durante tinan sanulu hodi selu nia oan sira ba eskola no hodi sustenta ninia família uma laran.

Miguel hateten katak nia hahú halo negósiu iha 2002 iha Merkadu Lama, hafoin muda ba merkadu Kumoro no ohin loron halo negósiu iha merkadu Taibesi.

 “Hau fa’an sasan hahú iha 2002 iha Merkadu Lama depois muda ba merkadu Komoro, hafoin 2006 mai iha merkadu Taibesi” dehan Miguel ba jornalista Timor News iha Merkadu Taibesi (09/12).

Produtu lokál ne’ebé negosiante ne’e fa’an mak hanesan fehuk, talas, señoura, koto-nurak no li’is. Produtu sira ne’e mai hotu hosi munisípiu.

Negosiante ne’e hatutan tán katak durante tinan haat nia halo negósiu iha merkadu Taibesi, loron ida nia konsege hetan rendimentu másimu $20,00 no mínimu $10,00. Wainhira iha produtu balun ne’ebé ema la sosa no aat tiha de’it, produtu sira ne’e soe tiha de’it ba lixu. Mezmu hetan de’it rendimentu entre $10,00 to’o $20,00 kada loron, rendimentu ne’e sufisiente ba ninia família.

Miguel Moniz, maihosi munisípiu Bobonaru, postu Bobonaru, suku Kolimau no agora dadaun hela iha merkadu Taibesi hamutuk ho nia Feen no nia  oan nain rua, feto ida no mane ida.

Fonte: Timor News
Internasionál
Iha Poténsia Boot Atu Mosu Tán Covid-19 Variante Foun Ne’ebé Perigozu Liu
OMS alerta katak iha posibilidade boot atu mosu tán Covid-19 variante foun ne’ebé perigozu liu no susar tebes atu kontrola.
Polítika
Veteranu Tinan 24 Saudozu Mau Tino Hetan Ona Uma Hosi Governu
Governu inaugura uma veteranu dedikasaun luta tinan 24 ne’ebé oferese ba saudozu Mau Tino.
Covid-19
Ramos-Horta Sujere Ba Governu Atu Prepara Vasina Doze Datoluk Iha 2022
Ramos-Horta sujere ba Governu atu prepara vasina kontra Covid-19 doze datoluk nian hodi aplika iha tinan 2022
Negósiu
SS Halo Grupu Haburas Foho-Ailiku Nia Karau La Folin No Modo-Tahan Dodok Hotu
Grupu Haburas Foho-Ailiku nia karau la folin no modo-tahan sira hetan estragus hotu tanba SS ne’ebé Governu impoin hodi prevene transmisaun Covid-19.
Polítika
PR Husu PN Nia Autorizasaun Hodi Estende EE Ba Da-16
PR husu PN nia autorizasaun hodi renova estensaun EE ba dala-16 tuir pedidu hosi Governu.
Lian Povu
Komunidade Iha Ermera Lamenta Ho Kafé Nia Folin Ne’ebé La Sustentável Ba Nesesidade
Komunidade balu iha Ermera lamenta ho kafé nia folin iha tinan ida ne’e tanba la sufisiente atu uza hodi sustenta nesesidade loro-loron nian.
Polítika
Veteranu Tinan 24 Saudozu Mau Tino Hetan Ona Uma Hosi Governu
Governu inaugura uma veteranu dedikasaun luta tinan 24 ne’ebé oferese ba saudozu Mau Tino.
Polítika
Governu Sei Loke Estrada Korta Hodi Liga Suku Metiaut Ho Kamea
Governu observa ona terenu no sei loke estrada korta ida hodi liga suku Metiaut ho Kamea.
Covid-19
Prezidente Repúblika Simu Ona Vasina AstraZeneca Doze Daruak
Prezidente Repúblika ho nia espoza simu ona vasina kontra Covid-19 tipu AstraZeneca doze daruak nian.
Saúde
MS Komemora Aniversáriu Loron Nasionál Saúde Ba Dala-5 Iha Kovalima
MS komemora aniversáriu Loron Nasionál Saúde ba dala-5 ho tema ‘Fortalesimentu Prontidaun Servisu Saúde Públika Hasoru Covid-19 Nu’udar Dalan ba Nova Normalidade Iha Atendimentu Públiku’.
Sosiál
Governu Timor-Leste Hato’o Solidariedade Ba Vítima Inundasaun Iha Xina
Governu Timor-Leste hato’o solidariedade ba vítima hosi inundasaun boot ne’ebé akontese iha loron hirak ikus ne’e iha Xina.
Covid-19
Deteta Ona Covid-19 Variante Delta Iha NTT
Prezidente Repúblika husu ba Governu atu tau-matan didi’ak ba fronteira terestre tanba Covid-19 variante Delta deteta ona iha NTT.
Seguransa
Sidadaun Balu Kontinua Tenta Hakat Liu Fronteira Terestre Ho Ilegál
To’o oras ne’e sidadaun balu kontinua tenta halo pasajen ilegál iha fronteira terestre entre Timor-Leste no Indonézia
Covid-19
Ramos-Horta Sujere Ba Governu Atu Prepara Vasina Doze Datoluk Iha 2022
Ramos-Horta sujere ba Governu atu prepara vasina kontra Covid-19 doze datoluk nian hodi aplika iha tinan 2022
Internasionál
Facebook Messenger Aumenta Tán Emoji Foun Naran Soundmoji
Facebook Messenger aumenta tán emoji foun naran soundmoji ne’ebé fasilita utilizadór atu bele manda emoji ho efeitu lian.
Internasionál
Iha Poténsia Boot Atu Mosu Tán Covid-19 Variante Foun Ne’ebé Perigozu Liu
OMS alerta katak iha posibilidade boot atu mosu tán Covid-19 variante foun ne’ebé perigozu liu no susar tebes atu kontrola.