PA RAEOA LANSA PROJETU DADA ELETRISIDADE BA SUKU USITAKENO NO USITASAE

Oekusi, 17 Novembru 2021- Prezidente Autoridade (PA) Rejiaun Administrativu Espesiál Oekusi Ambenu (RAEOA), Arsénio Paixão Bano, akompaña hosi ekipa no tékniku sira, iha kuarta (17/11) ne’e, lansa fatuk dahuluk ba projetu dada eletrisidade ba iha bairu 5 iha suku Usitakeno no Usitasae, Sub-rejionál Oe-silo, Oekusi.

Projetu refere sei benefísia komunidade bairu Tua Penu, Oenoah, Oel Nitas no Katu’i iha suku Usitakeno no bairu Nakome iha suku Usitasae ne’ebé ho totál uma-kain 167 no populasaun 570.

Iha lansamentu refere PA RAEOA hateten katak, sira sente kontente tanba fatin refere sai ona hosi nakukun ba naroman tanba fatin Oel Nitas no Katu’i, Nakome sai fatin importante ba RAEOA, nune’e autoridade lakohi bairu tolu ne’e sei iha nakukun laran.

Iha fatin hanesan, xefe suku Usitaqueno iha ninia intervensaun hateten katak, sira sente kontente ho prezensa ba PA RAEOA hamutuk ho membru autoridade sira tanba bele vizita sira-nia fatin izoladu ne’ebé dezde tempu okupasaun Portugés no Indonézia to’o ukun-an tinan barak ona maibé seidauk asesu ba eletrisidade.

Projetu refere konstrui hosi kompañia Am-Lichoe Unipessoál. Lda., ho traballadór 17 no durasaun servisu fulan 4.

Fonte: ZEESM Timor-Leste
Polítika
Governu Aprova Atu Ezonera Tenente-Jenerál Lere, Falur Lidera Hikas F-FDTL
Governu aprova atu ezonera Tenente-Jenerál Lere no nomeia hikas Falur hodi lidera F-FDTL.
Negósiu
AIFAESA Ezije Negosiante Hotu-Hotu Atu Tenke Hasa’e Tabaku Nia Folin
AIFAESA bandu negosiante sira atu kontinua fa’an tabaku ho folin ne’ebé ki’ik.
Edukasaun
MEJD Sei Anunsia Rezultadu Ezame Nasionál 2021 Iha 20 Janeiru 2022
Rezultadu Ezame Nasionál Sei Anunsia Iha 20 Janeiru tuir MEJD informa.
Negósiu
Negosiante: Foinsa’e Balu Laiha Ona Kbiit Atu Sosa Tabaku ‘Masu Tomak Ida’
Negosiante observa katak foinsa’e balu laiha ona kbiit atu sosa tabaku ‘masu tomak ida’.
Polítika
Governu Aprova Atu Ezonera Tenente-Jenerál Lere, Falur Lidera Hikas F-FDTL
Governu aprova atu ezonera Tenente-Jenerál Lere no nomeia hikas Falur hodi lidera F-FDTL.
Saúde
PA RAEOA Lansa Projetu Harii Klínika TBC Iha Sakato
Prezidente Autoridade RAEOA lansa projetu harii klínika TBC iha sakato.
Saúde
Sentru Saúde Internamentu Manufahi Rejista Kazu Denge 19 Iha Inísiu Fulan Janeiru 2022
Sentru saúde Internamentu Manufahi rejista kazu denge 19 iha inísiu fulan janeiru 2022.
Negósiu
AIFAESA Ezije Negosiante Hotu-Hotu Atu Tenke Hasa’e Tabaku Nia Folin
AIFAESA bandu negosiante sira atu kontinua fa’an tabaku ho folin ne’ebé ki’ik.
Negósiu
Negosiante: Foinsa’e Balu Laiha Ona Kbiit Atu Sosa Tabaku ‘Masu Tomak Ida’
Negosiante observa katak foinsa’e balu laiha ona kbiit atu sosa tabaku ‘masu tomak ida’.
Edukasaun
MEJD Sei Anunsia Rezultadu Ezame Nasionál 2021 Iha 20 Janeiru 2022
Rezultadu Ezame Nasionál Sei Anunsia Iha 20 Janeiru tuir MEJD informa.
Polítika
Populasaun Hatuur Uma Arbiru Iha Sidade Dili Sei Ba Hela Hotu Iha Hera
Governu sei kria abitasaun organizadu iha Hera ba populasaun ne’ebé hatuur uma arbiru iha sidade Dili.
Edukasaun
Inan Faluk Orgullu Oan Hetan Mellór Klasifikasaun Iha Graduasaun UNTL Períodu XXV
Inan faluk, Viana Ximenes orgullu tanba oan hetan mellór klasifikasaun iha graduasaun UNTL períodu XXV sesaun loraik nian iha CCD.
Viajen
Timoroan Na’in-71 Arranka Ba Servisu Iha Korea Súl
SEFOPE liuhosi DNEE haruka tan traballadór timoroan na’in-71 ba servisu iha Korea Súl.
Ambiente
MAP Kuda Ai-Kameli Oan 277 Iha Fatin Istóriku Don Boa Ventura Luak
MAP Kuda ai-kameli oan 277 iha fatin istóriku Don Boa Ventura luak, suku Daisua postu administrativu Same.
Covid-19
PM Taur ‘Triste’ Númeru Vasinasaun Iha Munisípiu Ermera Ki'ik Liu Iha Nivel Nasionál
Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak triste númeru vasinasaun iha munisípiu Ermera ki'ik liu iha nivel nasionál.
Edukasaun
MESSK Partilla Informasaun Kona-Ba Bolsa Estudu Iha Munisípiu Likisá
MESSK partilla informasaun kona-ba bolsa estudu iha munisípiu Likisá.