PREZIDENTE REPÚBLIKA HO ESPOZA VIZITA MUNISÍPIU AINARU

Dili, 18 Novembru 2021 – Prezidente Repúblika Francisco Guterres Lú Olo, ho nia espoza Cidalia Nobre Guterres, ohin (18/11), hala’o vizita ba munisípiu Ainaru, ne’ebé simu hosi povu Ainaru iha Aiasa, postu-administrativu Hatu-udu.

“Ami ho haksolok hakat liu mai tuir dalan ne’ebé mak oan sira, inan-aman sira hamutuk ho autoridade fó hela dalan. Ne’ebé ami hakat liu daudauk uluk ona hodi soe ain tuir dalan ne’ebé mak ita-boot sira fó ba ami. Ne’ebé ami uluk ona ba uma no fatin. Aban sei tuir ba mak ita sei bele ko’alia di’ak tán. Obrigadu barak”, hateten Prezidente Lú Olo ba lia-na’in, autoridade munisipál no komunidade, hodi husu lisensa atu hakat liu ba Osuáriu munisípiu Ainaru hafoin simu tiha hosi komunidade.

Iha Osuáriu, Xefe Estadu hateten, “Timor-Leste iha parte ne’ebé-ne’ebé de’it, sempre halo parte istória Timor-Leste nian ba luta de libertasaun nasionál nian”.

Administradór Ainaru, Leovigildo Amaral Pereira hateten katak populasaun iha Ainaru kontente tanba Prezidente bele vizita sira-nia munisípiu.

Ko’alia kona-ba dezafiu saida mak nia no komunidade sira enfrenta no hakarak ko’alia ho Prezidente Repúblika, Administradór ne’e hateten, “hakarak aprezenta ba Sua Exelénsia Prezidente Repúblika dezafiu sira relasiona ho dezastre naturál iha 4 Abril, implementasaun estadu emerjénsia, Covid-19 no kampaña vasinasaun no mós situasaun komunidade hamutuk 152 ne’ebé mate iha fulan Setembru, iha munisípiu Ainaru, ho razaun ne’ebé la klaru”.

Enkuantu dezafiu hirak ne’e sei hato’o iha diálogu ne’ebé Prezidente sei halo ho komunidade sira iha loron aban (19/11) tuir ajenda.

Fonte: Mídia Presidente da Repúblika (PR)
Negósiu
AIFAESA Ezije Negosiante Hotu-Hotu Atu Tenke Hasa’e Tabaku Nia Folin
AIFAESA bandu negosiante sira atu kontinua fa’an tabaku ho folin ne’ebé ki’ik.
Polítika
Populasaun Hatuur Uma Arbiru Iha Sidade Dili Sei Ba Hela Hotu Iha Hera
Governu sei kria abitasaun organizadu iha Hera ba populasaun ne’ebé hatuur uma arbiru iha sidade Dili.
Edukasaun
Inan Faluk Orgullu Oan Hetan Mellór Klasifikasaun Iha Graduasaun UNTL Períodu XXV
Inan faluk, Viana Ximenes orgullu tanba oan hetan mellór klasifikasaun iha graduasaun UNTL períodu XXV sesaun loraik nian iha CCD.
Polítika
Governu Aprova Atu Ezonera Tenente-Jenerál Lere, Falur Lidera Hikas F-FDTL
Governu aprova atu ezonera Tenente-Jenerál Lere no nomeia hikas Falur hodi lidera F-FDTL.
Polítika
Governu Aprova Atu Ezonera Tenente-Jenerál Lere, Falur Lidera Hikas F-FDTL
Governu aprova atu ezonera Tenente-Jenerál Lere no nomeia hikas Falur hodi lidera F-FDTL.
Saúde
PA RAEOA Lansa Projetu Harii Klínika TBC Iha Sakato
Prezidente Autoridade RAEOA lansa projetu harii klínika TBC iha sakato.
Saúde
Sentru Saúde Internamentu Manufahi Rejista Kazu Denge 19 Iha Inísiu Fulan Janeiru 2022
Sentru saúde Internamentu Manufahi rejista kazu denge 19 iha inísiu fulan janeiru 2022.
Negósiu
AIFAESA Ezije Negosiante Hotu-Hotu Atu Tenke Hasa’e Tabaku Nia Folin
AIFAESA bandu negosiante sira atu kontinua fa’an tabaku ho folin ne’ebé ki’ik.
Negósiu
Negosiante: Foinsa’e Balu Laiha Ona Kbiit Atu Sosa Tabaku ‘Masu Tomak Ida’
Negosiante observa katak foinsa’e balu laiha ona kbiit atu sosa tabaku ‘masu tomak ida’.
Edukasaun
MEJD Sei Anunsia Rezultadu Ezame Nasionál 2021 Iha 20 Janeiru 2022
Rezultadu Ezame Nasionál Sei Anunsia Iha 20 Janeiru tuir MEJD informa.
Polítika
Populasaun Hatuur Uma Arbiru Iha Sidade Dili Sei Ba Hela Hotu Iha Hera
Governu sei kria abitasaun organizadu iha Hera ba populasaun ne’ebé hatuur uma arbiru iha sidade Dili.
Edukasaun
Inan Faluk Orgullu Oan Hetan Mellór Klasifikasaun Iha Graduasaun UNTL Períodu XXV
Inan faluk, Viana Ximenes orgullu tanba oan hetan mellór klasifikasaun iha graduasaun UNTL períodu XXV sesaun loraik nian iha CCD.
Viajen
Timoroan Na’in-71 Arranka Ba Servisu Iha Korea Súl
SEFOPE liuhosi DNEE haruka tan traballadór timoroan na’in-71 ba servisu iha Korea Súl.
Ambiente
MAP Kuda Ai-Kameli Oan 277 Iha Fatin Istóriku Don Boa Ventura Luak
MAP Kuda ai-kameli oan 277 iha fatin istóriku Don Boa Ventura luak, suku Daisua postu administrativu Same.
Covid-19
PM Taur ‘Triste’ Númeru Vasinasaun Iha Munisípiu Ermera Ki'ik Liu Iha Nivel Nasionál
Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak triste númeru vasinasaun iha munisípiu Ermera ki'ik liu iha nivel nasionál.
Edukasaun
MESSK Partilla Informasaun Kona-Ba Bolsa Estudu Iha Munisípiu Likisá
MESSK partilla informasaun kona-ba bolsa estudu iha munisípiu Likisá.