INDONÉZIA: JOKOWI DESIDE HODI BANDU EXPORTASAUN MINA TE’IN NIAN HAHÚ HOSI 28 ABRIL

Indonézia, 26 Abril 2022 – Prezidente Repúblika Indonézia, Joko Widodo alias Jokowi, anunsia proibisaun ba exportasaun matéria-prima mina sona ka mina te’in nian hahú hosi 28 Abril 2022 to’o data limite ba proibisaun ne’ebé sei deside hikas iha tempu oin mai, haktuir kompas.com.

“Ohin ha’u prezide ona enkontru kona-ba atendimentu nesesidade bázika ba povu, espesialmente relasiona ho disponibilidade mina te’in nian iha ita-nia nasaun. Iha enkontru ne’e ha’u deside ona katak Governu bandu exportasaun matéria-prima mina sona ka mina te’in nian hahú hosi 28 Abril 2022 to’o limitasaun tempu ne’ebé sei determina hikas tuir mai,” Jokowi dehan liuhosi ninia vídiu-informativu ofisiál iha sexta (22/4) liubá.

Jokowi akresenta, Governu Indonézia hakarak mina sona ninia disponibilidade iha Indonézia abundante hikas iha merkadu.

“(Proibisaun ida ne’e) atu nune’e mina te’in ninia disponibilidade iha ita-nia nasaun abundante hikas ho presu ne’ebé asesível,” nia dehan.

Fonte: Kompas Media
Saúde
Iha 2021 Timor-Leste Rejista Ona Kazu Foun HIV-SIDA 192 Tanba Prostituisaun No Seksu Livre Buras
Kazu HIV-SIDA kontinua aumenta, Autoridade apela labele halo seksu livre sein sakramentu kaben.
Viajen
Ohin Timoroan Na’in-38 Aranka Ba Korea Súl, Na’in-1 Kansela Tanba Pozitivu Covid-19
Ohin Timoroan Na’in-38 Arranka Ba Servisu Iha Korea Súl, Na’in-1 Pozitivu Covid-19
Moris
Loro-Loron Fa’an Modo Hafoin Fila Hosi Eskola, Abril Husu Foinsa’e Labele Moe Buka Rasik Osan
Loro-loron fa’an modo hafoin fila hosi eskola, Abril husu foinsa’e labele moe buka rasik osan.
Saúde
HNGV Rejista Kazu Moras Denge Barak Relasiona Ho Tempu Udan
HNGV rejista kazu moras denge barak relasiona ho tempu udan.
Negósiu
Estela: Ezisténsia Laletek Nanis Domin Ajuda Ona Hodi Hasa’e Ami-Nia Rendimentu
Estela da Rosa hateten katak fatin turístiku Laletek Nanis Domin ajuda ona hasa’e sira-nia rendimentu negósiu nian.
Seguransa
Governu Sei Rekruta Membru PNTL Foun Na'in-450 iha Tinan 2024
Governu liuhosi ministériu interiór sei rekruta membru PNTL foun hamutuk na'in-450 iha tinan 2024 hodi reforsa liután seguransa iha rai laran.
Edukasaun
UNTL ho INFORDEPE Realiza Formasaun Baxarelatu ba Profesór Na'in-1.275 iha Territóriu Nasionál
UNTL Koopera ho INFORDEPE hodi realiza formasaun baxarelatu ba profesór hamutuk na'in-1.275 iha territóriu nasionál.
Justisa
ANTI Timor-Leste Kontra Makaas Prabowo nia Kandidatura ba Eleisaun Prezidensiál 2024
ANTI husu ba eleitór Indonézia atu lalika fó votus ba Prabowo Subianto no ba komunidade internasionál atu kaer nia hodi responsabiliza violasaun direitu umanu ne’ebé nia komete iha pasadu.
Justisa
Xanana: Kuandu Imi Hasai Populasaun Sira Nia Sasan Arbiru, Ha’u Prontu Toba iha Ne’e
PM Xanana hateten ba juíz sira TDD katak kuandu sira-nia desizaun kontra ona direitu umanu hodi hasai no soe arbiru populasaun sira-nia sasan, nia prontu toba iha fatin refere.
Polítika
MSSI Tau Prioridade ba Asuntu EhD no Idozu iha Orsamentu 2024
MSSI tau prioridade ba asuntu ema ho defisiénsia, idozu, no direitu ba labarik iha orsamentu jerál tinan 2024 ninian.
Sosiál
Komunidade Balu ba Hariis Fali iha Bee Matan Tohumeta, BTL Sei Haruka Karta ba PNTL
BTL, EP sei haruka karta ba PNTL hodi asegura bee matan Tohumeta hodi evita komunidade sira labele ba hariis tan iha ne'ebá iha futuru.
Edukasaun
Xanana Husu ba Bispu Na'in Tolu Hodi Halo Mudansa ba Sistema Edukasaun Iha UCT
PM Xanana husu ba Bispu na'in tolu hodi halo mudansa ba sistema edukasaun iha UCT atu bele diferente ho universidade no institutu superiór sira seluk.
Edukasaun
Ministériu Edukasaun Sei Harii Eskola Primária Ida iha Aldeia Ilatbote
Ministériu Edukasaun sei harii eskola Primária ida iha aldeia Ilatbote, Kailaku hodi fasilita estudante sira iha aldeia refere bele asesu ba iha eskola ne'ebé mak besik.
Seguransa
Ekipa Konjunta PNTL Kaptura Suspetu Na'in Rua Ne'ebé Na'ok Laptop Iha Dili
Ekipa konjunta hosi PNTL kaptura suspeitu hamutuk na'in rua ne'ebé mak komete iha kazu na'ok laptop iha Dili.
Sosiál
Ahi Han Motuk Komunidade Ida nia Uma iha Suku Grotu
Ahi han motuk uma komunidade ida iha suku Grotu postu adminístrativu Same munisípiu Manufahi.
Edukasaun
ME Halo Abertura ba Levantamentu Dadus Profesór Sira Nian iha Territóriu Nasionál
ME halo abertura levantamentu dadus profesór sira-nian iha munisípiu hotu inklui RAEOA.