Timoroan Ida Sai Vítima Mate Dahuluk Tanba Covid-19 Iha Irlanda Norte

Inglatera, 07 Maiu 2020 – Embaisadór Timor-Leste ba Inglatera, Gil da Costa, informa liuhosi mensajen ba Ministru Negósiu Estranjeiru no Kooperasaun, Dionisio Babo Soares, katak Feto Timoroan ida ho idade 58 ne’ebé hela iha Irlanda Norte nu’udar timoroan ne’ebé sai vítima mate dahuluk tanba Covid-19.

“Feto ida ne’ebé hela iha Dunganoon, mak sai vítima mate dahuluk tanba Covid-19 entre komunidade timoroan ne’ebé hela iha Irlanda Norte”, informa Gil liuhosi mensajen.

Gil hateten katak Vítima timoroan ne’ebé mate tanba Covid-19 iha Domingu ne’e, sofre mos komplikasaun pneumonia.

Fonte: Notisiosa ao Minuto

Notísia Hotu-Hotu >