Vendedór Iha Largo Sente Terus Liu Tanba Udan Ho Anin Sobu Beibeik Sira-Nia Lona

Dili, 22 Janeiru 2021 – Vendedór sira iha Largo Lecidere, Dili, ne’ebé hamahan-an iha lona nia okos hodi buka osan atu sustenta moris liuhosi fa’an sasán, hato’o sira-nia preokupasaun kona-ba mahon ne’ebé sira harii de’it ho lona ne’e katak wainhira udan ka anin boot sempre sobu beibeik sira-nia lona hodi halo sira sente terus liu no la seguru iha lona-mahon nia okos.

“Wainhira udan ho anin mai halo ami-nia sasán sira bokon hotu, lona sira mos (udan ho anin) baku sai no estraga hotu halo naklees tanba ne’e sente hanesan ami terus liu iha udan ho anin ne’e,” vendedora ida ho naran Maria Ximenes haktuir ohin (22/01) ba jornalista Timor News iha Largo Lecidere.

Preokupasaun ne’ebé hanesan hato’o mós hosi vendedór Agusto Carvalho, tanba ne’e vendedór hirak ne’e husu ba Governu tulun sira liuhosi prepara fatin ne’ebé di’ak ka adekuadu iha Largo Lecidere atu sira bele hala’o atividade negósiu ho seguru hodi sustenta uma-laran.

Fonte: Timor News

Notísia Hotu-Hotu >