Juventude Fahilebu Husu Governu Hadi’a Lai Sira-Nia Estrada Molok Hakat Fali Ba Eleisaun

Likisá, 04 Marsu 2021 – Juventude suku Fahilebu ne’ebé lokaliza iha postu-administrativu Bazartete, munisípiu Likisá, husu ba Governu atu hadi’a lai estrada iha suku refere ne’ebé oras ne’e ho kondisaun aat no ku’ak barak tanba tempu udan, no ida ne’e impede komunidade sira atu hala’o atividade negósiu ho produtu lokál.

“Kondisaun estrada iha suku Fahilebu sempre sai preokupasaun boot ba komunidade wainhira iha tempu udan, komunidade labele asesu ba merkadu ho razaun tanba estrada hetan estragus hanesan rai-monu, udan-been estraga estrada sai ku’ak hotu […] Governu ida sa’e ida tún nafatin de’it,” dehan Nopriano Augusto de Jesus nu’udar reprezentante juventude hosi Fahilebu, hato’o preokupasaun ne’e ba Timor News iha kinta (04/3) ne’e via Telegram.

Nopriano dehan, dala-barak juventude sira mak organiza fali malu hodi taka rasik estrada ku’ak sira.

Tanba ne’e, nia dehan Governu presiza haree uluk ba dezenvolvimentu iha suku sira liuliu kona-ba estrada iha Fahilebu tuir promesa sira ne’ebé hato’o tiha ona ba povu, molok hakat ba eleisaun hodi ba halo tán promesa.

“Governu presiza tau matan ba dezenvolvimentu suku nian duke to’o eleisaun mak tún ba halo tán promesa falsu maibé ukun tiha haluha tiha promesa hirak ne’ebé ita promote hela ba ita-nia povu rasik,” dehan Juventude Fahilebu ne’e.

Fonte: Timor News

Notísia Hotu-Hotu >