MS Reativa Programa ‘Saúde Na Família’ Hodi Hakbesik No Halo Konsulta Ba Komunidade

Dili, 25 Setembru 2020 – Ministériu Saúde (MS) reativa hikas programa ‘Saúde na Família (SnF)’ hodi lori Saúde hakbesik ba komunidade sira iha Timor laran tomak, no halo konsulta ba komunidade sira atu bele identifika moras saida de’it mak sira enfrenta.

Ministra Saúde Odete Maria Belo hamutuk ho nia Vise, iha sexta ne’e (25/9), vizita ona komunidade uma-kain 4 iha suku Loilubu, postu-administrativu Vemase, Baukau, no halo mós konsulta ba komunidade hirak ne’e.

Odete informa, “Ami mós hakarak lori servisu SnF ne’e ba Timor Laran tomak, ita hakarak reativa fila-fali SnF. Ami la husu parteira sira loro-loron ba haree uma-kain ida-idak, pelu menus tinan ida dala ida. Enfermeiru, Parteira sira ba netik iha komunidade nia uma. Nune’e atu haree komunidade sira no husu ba sira imi di’ak ka la’e, ho ida-ne’e ami bele besik liu tán komunidade sira”.

Fonte: Mídia Palácio das Cinzas

Notísia Hotu-Hotu >