OMS: 10% Hosi Populasaun Mundiál Mak Infektadu Ona Virus Corona

Dili, 06 Outubru 2020 – Organizasaun Mundiál ba Saúde (OMS) informa estimativamente katak oras ne’e populasaun mundiál serka hodi 10% mak infektadu ona virus corona. Xefe Emerjénsia OMS, Michael Ryan hateten, persentajen ne’e vária depende ba nasaun, hosi área urbana ba rurál sira, no entre grupu sira ne’ebé diferente.

“Ami nia mellór estimativa katak oras ne’e populasaun globál serka hosi 10% mak infektadu ona corona. Signifika katak iha risku tebes”, dehan Ryan iha sesaun espesiál hosi membru konsellu ezekutivu OMS, segunda ne’e (05/10).

Tuir informasaun hosi Associated Press, estima katak ho populasaun mundiál atuál billaun 7,6, nune’e populasaun serka hosi millaun 760 mak infektadu virus corona. Númeru ne’e aas liu kompara ho OMS nia kálkulu.

“Mundu oras ne’e hakat hela hosi momentu difísil ida. Moras ne’e sei kontinua espalla no aumenta hela ba beibeik iha parte barak hosi mundu”, Ryan esplika.

Fonte: CNN Indonesia

Notísia Hotu-Hotu >