Miguel Hosi Bobonaru Fa’an Produtu Lokál Iha Dili Durante Tinan Sanulu Hodi Sustenta Ninia Família

Dili, 10 Dezembru 2020 – Negosiante Miguel Moniz ho idade 62, fa’an produtu lokál iha merkadu sira iha Dili laran durante tinan sanulu hodi selu nia oan sira ba eskola no hodi sustenta ninia família uma laran.

Miguel hateten katak nia hahú halo negósiu iha 2002 iha Merkadu Lama, hafoin muda ba merkadu Kumoro no ohin loron halo negósiu iha merkadu Taibesi.

 “Hau fa’an sasan hahú iha 2002 iha Merkadu Llama depois muda ba merkadu Komoro, hafoin 2006 mai iha merkadu Taibesi” dehan Miguel ba jornalista Timor News iha Merkadu Taibesi (09/12).

Produtu lokál ne’ebé negosiante ne’e fa’an mak hanesan fehuk, talas, señoura, koto-nurak no li’is. Produtu sira ne’e mai hotu hosi munisípiu.

Negosiante ne’e hatutan tán katak durante tinan haat nia halo negósiu iha merkadu Taibesi, loron ida nia konsege hetan rendimentu másimu $20,00 no mínimu $10,00. Wainhira iha produtu balun ne’ebé ema la sosa no aat tiha de’it, produtu sira ne’e soe tiha de’it ba lixu. Mezmu hetan de’it rendimentu entre $10,00 to’o $20,00 kada loron, rendimentu ne’e sufisiente ba ninia família.

Miguel Moniz, maihosi munisípiu Bobonaru, postu Bobonaru, suku Kolimau no agora dadaun hela iha merkadu Taibesi hamutuk ho nia Feen no nia  oan nain rua, feto ida no mane ida.

Fonte: Timor News

Notísia Hotu-Hotu >