Komunidade Iha Suku Foho-Ailiku Ezije Beibeik Eletrisidade, Bee-moos No Estrada

Ainaru, 22 Fevereiru 2021 – Xefe suku Foho-Ailiku, postu-administrativu Hatu-udu, Ainaru, Deonato de Araújo Laet hateten katak, durante asume knaar nu’udar Xefe suku, nia preokupa tebes ho ezijénsia hosi komunidade sira iha suku refere kona-ba eletrisidade, estrada no bee-moos.

“Tanba komponente tolu (eletrisidade, estrada no bee-moos) ne’e mak sai hanesan nesesidade prinsipál iha moris loro-loron nian liuliu estrada mak difikulta tebes agrikultór sira atu lori produtu ba merkadu hodi sustenta nesesidade uma-laran,” Xefe suku esplika ba jornalista Timor News, iha sexta (19/2) ne’e, via telefone.

Nia akresenta, komunidade mós ezije maka’as eletrisidade tanba ohin loron sira mós uza teknolojia barak ne’ebé presiza enerjia eletrisidade. Iha realidade, komunidade sira nafatin uza hela ahi tradisionál hanesan sunu kamii no minarai hodi haroman fatin iha tempu kalan no ida ne’e bele fó impaktu negativu ba sira-nia saúde.

Nia dehan katak problema hirak ne’e hato’o ona ba Governu, kona-ba estrada parte Governu responde ona no karik tempu badak sei hahú faze implementasaun, maibé eletrisidade no bee-moos mak seidauk iha resposta.

Fonte: Timor News

Notísia Hotu-Hotu >