Papa Francisco Vizita Irake No Husu Atu Hapara Konflitu Relijiozu

Irake, 05 Marsu 2021 – Papa Francisco halo vizita dahuluk ba Irake iha sexta (05/3) ne’e no simu direita hosi Prezidente Irake Barham Salim. Papa Francisco iha vizita ne’e, nia husu ba Irake atu hapara ona violénsia no konflitu relijiozu sira ne’ebé akontese, hatuir BBC News.

“Espera katak aktu violénsia no ekstremizmu la akontese ona,” dehan Líder Igreja Katólika ne’e.

Iha oportunidade ne’e, Prezidente Irake mós hato’o agradesimentu ba Papa Francisco tanba vizita ona nasaun refere.

Iha Irake, Papa Francisco mós vizita Igreja iha Baghdad ne’ebé iha 2010 akontese kazu asasinatu ne’ebé halo hosi grupu armada balu.

Fonte: BBC News

Notísia Hotu-Hotu >