Covid-19: Kazu Infektadu Foun Aumenta Tán Ema Na’in-28 Iha Timor-Leste

Dili, 27 Marsu 2021 – Autoridade saúde relata tán kazu infektadu Covid-19 foun ema na’in-28 ne’ebé kompostu hosi mane na’in-15 no feto na’in-13.

Ofisiál Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) Rui Maria de Araújo informa ohin (27/3) liuhosi vídiu konferénsia katak, hosi kazu foun 28 ne’e na’in-26 deteta iha munisípiu Dili no rua (2) deteta iha munisípiu Baukau.

Rui mós relata katak mós tán cluster foun tolu ne’ebé deteta iha  aldeia 04 (Fatuhada) ho kazu rua (2), aldeia Metin II (Bebonuk) ho kazu ida (1) no iha aldeia Efaka (Manleuana) ho kazu tolu (3) ne’ebé hola parte mós iha kazu foun 26 iha Dili ne’e.

Iha mós pasiente rekuperadu foun rua (2) ne’ebé Rui infoma, nune’e pasiente pozitivu Covid-19 ne’ebé oras ne’e baixa hela iha Timor-Leste hamutuk na’in-324.

Fonte: Timor News

Notísia Hotu-Hotu >